Polityka prywatności

Polityka prywatności portalu Liderwalut.pl

Polityka prywatności nowego operatora kantoru internetowego Liderwalut.pl - Super Grupa Sp. z o. o. dostępna jest tutaj (obowiązuje od 10.06.2023 r.).

WPROWADZENIE

Jako Operator serwisu Liderwalut.pl przykładamy szczególną wagę do bezpieczeństwa i ochrony prywatności Użytkowników. Dbamy o to zarówno poprzez dobór odpowiednich zabezpieczeń, jak i środków technicznych, umożliwiających sprawną i skuteczną ochronę danych osobowych. Zwracamy także szczególną uwagę na zabezpieczenia przed udostępnianiem informacji osobom trzecim i niezgodne z prawem przetwarzanie danych.

W związku z powyższym uaktualniliśmy naszą Politykę Prywatności, uwzględniając nowe przepisy związane z ochroną danych osobowych. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych na adres mailowy: iod@liderwalut.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • 1. Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką” określa sposób zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także wypełniania przez Cashhome Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązków stawianych w tym zakresie przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (UE 2016/679), jak i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. poz. 1204).
 • 2. Użyte w Polityce wyrażenia i skróty oznaczają:
  • 1) Spółka – Cashhome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 87-91/8, NIP 9571058144, Regon 221486365
  • 2) Ustawa – Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)
  • 3) Operator – Firma Cashhome Sp. z o.o., al. Grunwaldzka 87-91/8, 80-244 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000393107, REGON 221486365, NIP 9571058144
  • 4) Administrator danych osobowych – Operator Serwisu Liderwalut.pl, ustalający cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność; Operator zgodnie z wytycznymi Generalnego Inspektora Danych Osobowych utworzył zbiór danych osobowych zarejestrowany w GIODO o nazwie „Klienci Cashhome Sp. z o.o.”
  • 5) Serwis – prowadzony przez Operatora serwis na stronie internetowej liderwalut.pl, w ramach którego Użytkownik ma możliwość korzystania z usług kupna, sprzedaży oraz wymiany walut
  • 6) Regulamin – Regulamin dla osób fizycznych i/lub Regulamin dla firm, dostępny na stronie Serwisu określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora Serwisu na rzecz zarejestrowanych Użytkowników.
 • 3. Dane osobowe gromadzone przez Operatora to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi będą:
  • a. w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, kraj obywatelstwa, adres, numer telefonu, adres e-mail, numery rachunków bankowych
  • b. w przypadku osób prawnych: nazwa firmy, NIP, Regon, KRS, adres siedziby, imię i nazwisko reprezentanta, kraj obywatelstwa, numer telefonu reprezentanta, adres e-mail, numery rachunków bankowych
 • 4. Niekiedy konieczne dla skorzystania z usług oferowanych przez Serwis może okazać się przedłożenie innych dokumentów niezbędnych do zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego określonych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tj. nr PESEL, numer dowodu lub paszportu, skan dokumentu potwierdzającego tożsamość. W sytuacji gdy Użytkownik jest współwłaścicielem rachunku bankowego, bądź gdy definiowany rachunek bankowy osoby, na rzecz której wykonujemy przekaz, Operator może prosić także o wskazanie informacji stanowiących dane osobowe innych osób. Do ochrony przetwarzania danych osób trzecich podanych w ramach świadczonych przez nas usług obowiązują te same zasady, co w przypadku Użytkowników Serwisu.
 • 5. W czasie korzystania z usług Operator może gromadzić informacje tj. dane techniczne dotyczące urządzeń i aplikacji, z których uzyskiwany jest dostęp do Serwisu, w tym danych połączenia internetowego, adresu IP lub innych szczegółów dostarczanych przez przeglądarki internetowe (szczegółowe zapisy dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce zarządzania plikami cookies, dostępnej na stronie internetowej Serwisu). Ponadto Operator przetwarza informacje dotyczące korzystania z usług, tj. dane pomiarowe dotyczące tego kiedy Użytkownicy korzystają z Serwisu, historię i rodzaj zawieranych transakcji, zapisy rozmów telefonicznych z Call Center Serwisu, itp. o czym mowa w Regulaminie dla firm i Regulaminie dla osób fizycznych.
 • 6. Założenie konta w Serwisie i akceptacja Regulaminu jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. Zgoda ta powinna być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna. Wymóg dobrowolności zgody oznacza, że osoba której dane dotyczą ma wolny wybór co do udzielenia zgody oraz może ją wycofać w dowolnym momencie. Administrator zobowiązuje się nie odbierać ogólnej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez określenia konkretnego celu, a także podawać swoją tożsamość oraz jasno określone, zamierzone przez niego cele przetwarzania danych osobowych. W tym celu wymagane jest zaznaczenie przez Użytkownika okna wyboru (checkboxa) dla danej zgody podczas rejestracji konta w Serwisie lub inna czynność możliwa do wykazania przez Administratora wskazująca akceptację zgody.
 • 7. Użytkownik ma możliwość modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych z prowadzonego przez Operatora zbioru danych osobowych. Aktualizacja danych osobowych może być wykonana przez Użytkownika w dowolnym momencie w Panelu Klienta w Serwisie Liderwalut.pl.
 • 8. W celu bezpieczeństwa danych i zabezpieczenia dostępu do systemu, aby dokonać aktualizacji adresu email, który jest jednocześnie identyfikatorem Użytkownika w systemie, należy skontaktować się z obsługą poprzez infolinię Serwisu.
 • 9. Usunięcie konta Użytkownika lub usunięcie niektórych danych powoduje ograniczenie korzystania z usług Serwisu lub całkowity brak możliwości z ich korzystania. Całkowite usunięcie konta jest możliwe w momencie, gdy przez Użytkownika nie została zawarta jakiekolwiek transakcja lub inna usługa świadczona przez Serwis. W przeciwnym wypadku zachowanie części danych niezbędne jest do ewidencji transakcji i celów księgowych Operatora. Wówczas możliwa jest dezaktywacja konta Użytkownika.
 • 10. Przetwarzanie danych osobowych jest jednak niezbędne przede wszystkim do:
  • a. umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Serwisu, w tym dokonywania transakcji
  • b. dostarczania informacji o statusie realizowanych usług
  • c. zakładania i zarządzania kontem Użytkownika oraz zapewniania obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych
  • d. obsługi zgłoszeń, które są kierowane do Operatora (np. poprzez formularz kontaktowy)
  • e. kontaktowania się z Użytkownikami w celach związanych ze świadczeniem usług
  • f. do celów archiwizacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu
  • g. do celów analitycznych i statystycznych – narzędzia Google Analytics, Google Tag Manager
  • h. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony liderwalut.pl poprzez przekazanie danych podmiotom świadczącym na rzecz Cashhome usługi IT lub inne usługi przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora
  • i. dokonania księgowań transakcji przeprowadzonych w Serwisie oraz obsługi rachunkowej i podatkowej Operatora, tj. przekazanie danych spółce Finansa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-229, Al. Grunwaldzka 26/5
  • j. realizacji Programu Promocyjnego Opinia, tj. przekazanie adresu email Użytkownika do Opineo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu 53-333, ul. Powstańców Śląskich 2-4 (zgodnie z postanowieniami Regulaminu programu promocyjnego Opinia)
  • k. wykonywania przez Operatora pozostałych obowiązków na rzecz wymiaru sprawiedliwości, nadzoru finansowego, tj. zapobieganie nadużyciom i oszustwom, jak również dochodzeniem roszczeń w związku z niewykonywaniem umowy.
 • 11. Operator nie udostępnia i nie przekazuje danych osobowych Użytkownika innym Użytkownikom ani innym osobom lub podmiotom gospodarczym bez zgody Użytkownika.
 • 12. Operator zobowiązuje się do tego, że gdy faktycznie przetwarzanie danych nie będzie już konieczne w celu świadczenia usług lub dla innych przyczyn, dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Operator przechowuje dane przez okres, w którym zobowiązany jest do ich zachowania dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez organy publiczne.
 • 13. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych ich aktualizacji oraz sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 • 14. Do przetwarzania danych osobowych, w zakresie nieokreślonym w niniejszej Polityce, zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy.

TREŚCI ZGÓD:

 • 1. Akceptuję regulamin serwisu Liderwalut.pl
  Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść zamieszczonych w Serwisie Regulaminów, Polityki Prywatności i Polityki cookie.
 • 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora
  Administratorem danych jest Cashhome Sp. z o.o. – Operator Serwisu Liderwalut.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie i realizację. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia.
 • 3. Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny przez Dział Obsługi Klienta w celu realizacji usługi Kantoru
  Kontakt może nastąpić w związku z obsługą kantoru, a nie w celach marketingowych. Informujemy, że wszystkie rozmowy z Działem Obsługi Klienta serwisu Liderwalut.pl są nagrywane.
 • 4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktury w wersji elektronicznej
  Wyrażona zgoda dotyczy konta firmowego.
 • 5. Wyrażam zgodę na informację o promocjach i nowościach w Liderwalut.pl
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i przetwarzanie moich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych produktów i usług Cashhome Sp. z o.o. – Operatora Serwisu Liderwalut.pl.
 • 6. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Programie Promocyjnym „Opinia”
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach prowadzenia przez Cashhome Sp. z o.o. Operatora Serwisu Liderwalut.pl Programu Promocyjnego „Opinia” realizowanego za pośrednictwem Serwisu Opineo.pl.

Archiwum

 1. Polityka prywatności (Obowiązywała do 24.05.2018r.) - Pobierz
 2. Polityka prywatności (Obowiązywała do 16.03.2022r.) - Pobierz
 3. Polityka prywatności (Obowiązywała do 13.10.2022r.) - Pobierz