Regulamin dla firm

§ 1. Definicje


1. Użyte w Regulaminie wyrażenia i skróty oznaczają:
a) Operator – Firma Cashhome Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 87-91/8, 80-244 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000393107, REGON 221486365, NIP 9571058144, Kapitał zakładowy 3 700.000,00 zł, adres email do kontaktu: kontakt@liderwalut.pl, nr tel. (58) 506-58-56, (58) 5000-108,
b) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną mająca status przedsiębiorcy w świetle art. 43 Kodeksu Cywilnego, tj. prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, o ile umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w ramach i w związku z tą działalnością,
c) Serwis Liderwalut.pl – prowadzony przez Operatora serwis na stronie internetowej Liderwalut.pl, w ramach którego Użytkownik ma możliwość korzystania z usług kupna, sprzedaży, oraz wymiany walut oraz zawierania umów o korzystanie z innych usług znajdujących się w ofercie Operatora, zwany dalej „Serwisem”,
d) rejestracja – zespół czynności polegających w szczególności na podaniu danych identyfikacyjnych Użytkownika, zmierzających do założenia konta w Serwisie Liderwalut.pl
e) aktywowanie konta – czynność kończąca rejestrację polegająca na użyciu przesłanego Użytkownikowi mailem linka, po kliknięciu którego Użytkownik otrzymuje możliwość korzystania z założonego w Serwisie Liderwalut.pl konta,
f) login – unikatowe oznaczenie Użytkownika służące do logowania w Serwisie Liderwalut.pl; loginem Użytkownika jest podany przez niego adres e-mail,
g) hasło – unikatowa kombinacja znaków służąca jako zabezpieczenie dostępu do Serwisu Liderwalut.pl; minimalna wymagana ilość znaków jest podana na stronie Serwisu podczas rejestracji,
h) konto – przypisany do indywidualnego Użytkownika zbiór zapisów umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu oraz aktualizowanie jego danych podanych podczas Rejestracji; w ramach konta gromadzone są także informacje historyczne o jego aktywności w Serwisie Liderwalut.pl,
i) kupno waluty - umowa zawierana i realizowana drogą elektroniczną, na podstawie której Użytkownik kupuje od Operatora lub za pośrednictwem Operatora walutę inną niż PLN, w zamian za cenę wyrażoną w PLN (np. kupno EUR za PLN). Umowa kupna waluty może zostać także zawarta przez zarejestrowanych Użytkowników drogą telefoniczną.
j) sprzedaż waluty – umowa zawierana i realizowana drogą elektroniczną, na podstawie której Użytkownik sprzedaje Operatorowi lub za pośrednictwem Operatora walutę inną niż PLN, w zamian za cenę wyrażoną w PLN (np. sprzedaż EUR za PLN). Umowa sprzedaży waluty może zostać także zawarta przez zarejestrowanych Użytkowników drogą telefoniczną,
k) wymiana walut – umowa zawierana i realizowana drogą elektroniczną, na podstawie której Użytkownik wymienia z Operatorem, lub za pośrednictwem Operatora, posiadaną walutę, inną niż PLN, którą Użytkownik ma w posiadaniu, na walutę inną niż PLN z aktualnej oferty Operatora, po ustalonym między stronami kursie (np. wymiana EUR na USD). Umowa wymiany waluty może zostać także zawarta przez zarejestrowanych Użytkowników drogą telefoniczną,
l) waluta – wartości pieniężne zapisane na rachunkach bankowych w formie elektronicznej będącej ekwiwalentem znaków pieniężnych, będących prawnym środkiem płatniczym w państwach emitujących te znaki pieniężne,
m) dni robocze Serwisu - są to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
n) czas pracy Serwisu Liderwalut.pl – czas, w którym prowadzona jest obsługa Klientów Serwisu, są to dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.30,
o) rozliczanie transakcji w Serwisie Liderwalut.pl – czas, w którym następuje przekazanie do realizacji zawartych przez Użytkownika transakcji kupna, sprzedaży lub wymiany walut - są to dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.30,
p) Call Center – jednostka organizacyjna Operatora (lub jej pracownicy) uprawniona do udzielania informacji oraz – na warunkach określonych w Regulaminie – zawierania umów kupna, sprzedaży, oraz wymiany walut; numer kontaktowy Call Center podany jest w Serwisie,
q) anulowanie transakcji przez Użytkownika – anulowanie transakcji zgłoszone Operatorowi,
r) niezrealizowanie transakcji – brak wpłaty środków wynikających z transakcji bez informacji o przyczynie.

§ 2. Postanowienia ogólne


1. Podstawowym językiem komunikacji jest język polski.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora Serwisu na rzecz zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.
3. Użytkownikami mogą być wyłącznie przedsiębiorcy.
4. Do poszczególnych usług świadczonych przez Operatora Serwisu mogą mieć zastosowanie odrębne regulaminy regulujące warunki tych usług.
5. Regulamin określa w szczególności:
a. prawa i obowiązki Operatora oraz Użytkownika, wynikające z zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
b. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.
6. Regulamin zamieszczony jest na stronie Serwisu, udostępniany jest w formie elektronicznej ( jako treść strony lub w formacie pliku PDF).
7. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Serwis wymagane są następujące uwarunkowania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator:
a. dostęp do sieci Internet
b. urządzenie mobilne lub komputer z systemem operacyjnym,
c. przeglądarka internetowa, przy czym szczegółowa informacja o wymaganiach technicznych zawarta jest na stronie Serwisu Liderwalut.pl w zakładce „Pomoc".
8. Operator ani Użytkownik nie mogą dostarczać treści bezprawnych, w szczególności obraźliwych, stojących w sprzeczności z dobrymi obyczajami.
9. Koszty korzystania z połączeń internetowych przez Użytkownika określone są w umowie zawartej przez Użytkownika z dostawcą usług internetowych i obciążają wyłącznie Użytkownika.

§ 3. Rejestracja


1. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Liderwalut.pl wymaga założenia konta i akceptacji Regulaminu.
2. W celu dokonania rejestracji Użytkownik podaje adres mailowy jako swój login do konta oraz hasło zabezpieczające.
3. Użytkownik przed dokonaniem rejestracji powinien zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować.
4. Na adres mailowy podany podczas rejestracji zostanie wysłany link aktywacyjny dla założonego przez Użytkownika konta. W celu aktywacji konta, Użytkownik powinien kliknąć na wysłany link.
5. Zakończenie procesu rejestracji Użytkownika poprzez aktywowanie konta oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w § 2 ust. 2.
6. Użytkownik po aktywacji konta powinien uzupełnić swoje dane w Serwisie: nazwa firmy, państwo rejestracji, NIP, REGON, KRS lub inny numer identyfikujący rejestrację firmy, adres siedziby firmy oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej i numer telefonu kontaktowego.
7. W celu dokonania transakcji Użytkownik powinien uzupełnić również numery rachunków bankowych służących do rozliczania transakcji.
8. Operator może żądać dodatkowych danych koniecznych do identyfikacji i weryfikacji tożsamości Użytkownika lub osoby zawierającej w imieniu Użytkownika umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i upoważnionej do jej wykonywania w imieniu i na rzecz Użytkownika. Podane przez Użytkownika dane będą przetwarzane przez Operatora zgodnie z zasadami zawartymi w §7 - Dane Osobowe - niniejszego Regulaminu.
9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do założenia Konta Użytkownika oraz świadczenia usług przez Operatora.
10. Osoba zawierająca w imieniu Użytkownika umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, oświadcza, że jest upoważniona do zawarcia umowy oraz jej wykonywania w imieniu i na rzecz Użytkownika. Operator może uzależnić zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub innej umowy możliwość zawarcia, której mają Użytkownicy, od przedstawienia dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Użytkownika.
11. Użytkownik nie może udostępniać hasła do Konta osobom trzecim. W razie utraty hasła możliwe jest wygenerowanie nowego hasła dokonując czynności zgodnie z informacjami zawartymi w oknie logowania do Serwisu lub kontaktując się z obsługą Serwisu.

§ 4. Rodzaje świadczonych usług


1. Operator za pośrednictwem Serwisu umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom, na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie, zawieranie drogą elektroniczną umów mających za przedmiot, w szczególności:
a. kupno, sprzedaż oraz wymianę walut będących w aktualnej ofercie Serwisu,
b. korzystanie z innych usług z bieżącej oferty Operatora, dostęp do których Użytkownik będzie mógł uzyskać poprzez Serwis z zastrzeżeniem warunków zawartych w odrębnych regulaminach właściwych dla tych usług.
2. Serwis jest dostępny w celu zawierania umów określonych powyżej w ust. 1 pkt. 1, przez 24h, z wyjątkiem przerw technicznych, o których Użytkownik będzie informowany. Przy czym realizacja transakcji kupna, sprzedaży oraz wymiany walut odbywa się wyłącznie w godzinach rozliczania transakcji przez Serwis Liderwalut.pl.
3. Usługi zawierania umów kupna, sprzedaży oraz wymiany walut za pośrednictwem Serwisu Liderwalut.pl są świadczone nieodpłatnie.
4. Zawieranie umów o inne usługi znajdujące się w bieżącej ofercie Operatora może być zarówno odpłatne jak i nieodpłatne zgodnie z Regulaminami obowiązującymi dla tych usług.
5. Transakcje realizowane są na zasadach określonych poniżej. Każda transakcja stanowi samodzielną i odrębną umowę kupna, sprzedaży lub wymiany zawieraną i realizowaną drogą elektroniczną.

§ 5. Transakcje

§ 5.1. Postanowienia ogólne


1. Poprzez Serwis Liderwalut.pl Użytkownik oraz Operator mogą zawierać umowy kupna, sprzedaży, lub wymiany walut. Minimalna kwota jednej transakcji wynosi 100,00 PLN (słownie: sto złotych) lub ekwiwalent tej kwoty w innych walutach.
2. Przedmiotem transakcji kupna, sprzedaży oraz wymiany walut mogą być wyłącznie waluty będące w aktualnej ofercie Operatora zamieszczonej w Serwisie.
3. W celu zawarcia transakcji Użytkownik zobowiązany jest do podania w Serwisie numerów rachunków bankowych służących do rozliczenia transakcji.
4. Użytkownik może podać swoje rachunki bankowe prowadzone w dowolnym banku kraju UE oraz kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5. Użytkownik może podać również konta osób trzecich podając jednocześnie dane podmiotu do którego należy rachunek (osoby fizycznej lub firmy).
6. Operator serwisu prowadzi swoje rachunki w walutach i bankach wyszczególnionych w Serwisie w zakładce "Konta bankowe kantoru".

§ 5.2. Zawieranie transakcji


1. W celu zawarcia z Operatorem umowy kupna, sprzedaży lub wymiany walut Użytkownik powinien wypełnić formularz zlecenia transakcji, w którym określa warunki transakcji, w szczególności:
a. rodzaj transakcji: kupno, sprzedaż, wymiana walut,
b. rodzaj i ilość walut, będących przedmiotem transakcji,
c. numer rachunku bankowego, z którego dokona przelewu kwoty na konto Operatora oraz numer rachunku, na który Operator powinien dokonać przelewu w kwocie i w walucie należnej Użytkownikowi tytułem zawartej transakcji.
2. Po wypełnieniu formularza zlecenia transakcji Użytkownik poprzez kliknięcie przycisku „Zatwierdź” akceptuje warunki transakcji i składa zlecenie transakcji.
3. Zarejestrowani Użytkownicy mogą zawierać umowy kupna, sprzedaży oraz wymiany waluty drogą telefoniczną poprzez kontakt z Call Center. W takim wypadku Użytkownik zobowiązany jest do podania danych umożliwiających jego identyfikację oraz przypisanie do konta Użytkownika. Dane te to w szczególności: imię, nazwisko, adres, login (e-mail). Rozmowy są nagrywane o czym użytkownik jest informowany i na co wyraża zgodę przed rozpoczęciem rozmowy z Call Center. Do umów zawieranych drogą telefoniczną mają zastosowanie postanowienia Regulaminu dotyczące umów zawieranych poprzez Serwis drogą elektroniczną.
4. Po zawarciu transakcji przez Użytkownika (drogą elektroniczną lub telefonicznie), Użytkownik w systemie otrzymuje potwierdzenie transakcji zawierające określone przez Użytkownika warunki zawartej transakcji. Potwierdzenie transakcji wysyłane jest także mailem na adres mailowy Użytkownika oraz wysyłany jest komunikat sms na numer telefonu komórkowego podany przez Użytkownika.
5. Po złożeniu zlecenia realizacji transakcji przez Użytkownika dochodzi do zawarcia umowy odpowiednio kupna, sprzedaży, wymiany walut, a zlecenie transakcji otrzymuje status oczekującego na przyjęcie do realizacji.
6. Kursem walutowym, po którym transakcja jest rozliczana jest kurs oferowany przez Operatora w chwili złożenia zlecenia transakcji przez Użytkownika. Kurs wyświetlany jest w formularzu zlecenia transakcji lub jest zaoferowany przez konsultanta Call Center. Poprzez akceptację zlecenia transakcji lub przyjęcie oferty kursu walutowego złożonej przez konsultanta Call Center Użytkownik akceptuje kurs walutowy rozliczenia transakcji.

§ 5.3 Rozliczanie transakcji


1. Po zawarciu transakcji na kwotę do 25000,00 PLN lub ekwiwalent tej kwoty w innych walutach Użytkownik zobowiązany jest:
a. dla przelewów z banków, w których Operator posiada rachunki - wysłać przelew na rachunek bankowy Operatora, tak aby uznanie środków nastąpiło do godziny 12.00, pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zawarcia transakcji
b. dla przelewów z banków, w których Operator nie posiada rachunków:
aa) dla przelewów walutowych - wysłać przelew na rachunek bankowy Operatora, tak aby uznanie środków nastąpiło w terminie 72 godzin od momentu zawarcia transakcji. W tym przypadku brane są pod uwagę wyłącznie dni robocze. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do godziny 12.00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zawarcia transakcji przesłać na adres mailowy kontakt@liderwalut.pl dokument potwierdzający dokonanie przelewu
ab) dla przelewów w złotówkach - wysłać przelew na rachunek bankowy Operatora, tak aby uznanie środków nastąpiło w terminie 24 godzin od momentu zawarcia transakcji. W tym przypadku brane są pod uwagę wyłącznie dni robocze. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do godziny 12.00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zawarcia transakcji przesłać na adres mailowy kontakt@liderwalut.pl dokument potwierdzający dokonanie przelewu.
2. Po zawarciu transakcji na kwotę przekraczającą 25000,00 PLN lub ekwiwalent tej kwoty w innych walutach Użytkownik zobowiązany jest:
a. dla przelewów z banków, w których Operator posiada rachunki - wysłać przelew na rachunek bankowy Operatora, tak aby uznanie środków nastąpiło w terminie 1 godziny od momentu zawarcia transakcji; do podanego czasu przelewu brane są pod uwagę godziny pracy Serwisu
b. dla przelewów z banków, w których Operator nie posiada rachunków:
aa) dla przelewów walutowych - wysłać przelew na rachunek bankowy Operatora, tak aby uznanie środków nastąpiło w terminie 72 godzin od momentu zawarcia transakcji. W tym przypadku brane są pod uwagę wyłącznie dni robocze. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 1 godziny od momentu zawarcia transakcji przesłać na adres mailowy: kontakt@liderwalut.pl dokument potwierdzający dokonanie przelewu
ab) dla przelewów w złotówkach - wysłać przelew na rachunek bankowy Operatora, tak aby uznanie środków nastąpiło w terminie 24 godzin od momentu zawarcia transakcji. W tym przypadku brane są pod uwagę wyłącznie dni robocze. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 1 godziny od momentu zawarcia transakcji przesłać na adres mailowy: kontakt@liderwalut.pl dokument potwierdzający dokonanie przelewu.
3. Chwilą wykonania zobowiązania Użytkownika jest czas uznania rachunku bankowego Operatora.
4. Przelew zlecony przez Użytkownika na rachunek Operatora musi być wypełniony zgodnie z danymi przesłanymi przez Operatora w potwierdzeniu zlecenia transakcji. W szczególności:
a) przelew musi nastąpić na rachunek Operatora wskazany w potwierdzeniu transakcji
b) kwota przelewu musi odpowiadać kwocie należnej Operatorowi od Użytkownika
c) tytuł przelewu musi być zgodny z tytułem podanym przez Operatora w potwierdzeniu transakcji.
5. Transakcja zostaje przekazana do realizacji w momencie uznania rachunku bankowego Operatora środkami przesłanymi przez Użytkownika o ile uznanie rachunku następuje w godzinach rozliczania transakcji. Jeżeli uznanie rachunku bankowego Operatora, następuje poza godzinami rozliczania transakcji, zlecenie transakcji zostanie przekazane do realizacji w następnym dniu roboczym Serwisu, w godzinach rozliczania transakcji w Serwisie Liderwalut.pl.
6. Po przyjęciu transakcji do realizacji Operator w czasie do 8 godzin, jednak wyłącznie w godzinach rozliczeń transakcji Serwisu, wykona przelew zwrotny na rachunek bankowy Użytkownika, wskazany w zleceniu, kwotę należną Użytkownikowi tytułem zawartej transakcji. Czas obciążenia rachunku Operatora jest traktowany jako czas wykonania usługi przez Operatora.
7. Czas, w którym kwota należna Użytkownikowi od Operatora z tytułu zleconej transakcji zostanie uznana na rachunku bankowym Użytkownika zależy od rozliczeń dokonywanych przez instytucje bankowe i nie jest zależna od Operatora.
8. W wypadku transakcji łączonych (zlecenie kupna i sprzedaży), transakcje nie będą przez Operatora rozliczane w drodze wypłaty różnicy kursowej.
9. Zarówno Użytkownik jak i Operator obowiązani są do dokonania przelewu kwot należnych z tytułu zlecanych transakcji, niepomniejszonych o opłaty bankowe lub inne koszty. Opłaty bankowe przelewów bankowych i inne koszty ponoszone są przez każdą ze stron we własnym zakresie i nie obciążają należności drugiej strony.

§
5.4 Koszty i opłaty za przelewy do transakcji


1. Operator NIE POBIERA opłat z tytułu świadczonej usługi wymiany walut.
2. Założenie i prowadzenie konta Użytkownika w kantorze Liderwalut.pl jest BEZPŁATNE.
3. Kurs z momentu zawarcia transakcji dla wybranej waluty z aktualnej oferty Operatora jest kursem obowiązującym do rozliczenia transakcji.
4. Zarówno Użytkownik jak i Operator obowiązani są do wykonania przelewu kwot należnych z tytułu zlecanych transakcji na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu zawarcia transakcji, w kwocie wskazanej w tym potwierdzeniu.
5. Operator NIE POBIERA opłat za przelewy waluty do Użytkownika z tytułu rozliczenia transakcji, na rachunki Użytkownika do banków, w jakich Operator posiada swoje rachunki w wysyłanej walucie. Wyjątek stanowią banki wymienione w Kalkulatorze opłat za przelewy umieszczonym na stronie Serwisu.
6. Operator POBIERA opłatę za przelew waluty do Użytkownika z tytułu rozliczenia transakcji, jeżeli rachunek Użytkownika prowadzony jest w polskim banku, w jakim Operator nie posiada rachunku w wysyłanej walucie.
7. Operator POBIERA opłatę za przelew waluty do Użytkownika z tytułu rozliczenia transakcji, jeżeli rachunek Użytkownika prowadzony jest w banku zagranicznym.
8. Operator POBIERA opłatę za przelew waluty do Użytkownika z tytułu innego niż rozliczenie transakcji:
a. odesłanie środków przesłanych przez Użytkownika na rachunek Operatora niezwiązanych z zawartą transakcją,
b. odesłanie środków przesłanych przez Użytkownika do zawartej transakcji, a otrzymanych przez Operatora po upłynięciu regulaminowego czasu na przesłanie środków do zawartej transakcji zgodnie do postanowień niniejszego Regulaminu - § 5.3 Rozliczanie transakcji,
c. Odesłanie środków przesłanych przez Użytkownika do zawartej transakcji w kwocie niezgodnej z zawartą transakcją,
d. wszystkie inne niewymienione odesłania środków do Klienta, które nie są środkami należnymi Klientowi z tytułu rozliczenia transakcji.
9. Wartość opłat za przelewy waluty inne niż rozliczenia transakcji wskazane są na stronie Serwisu w zakładce Czasy i koszty przelewów.
10. Opłaty pobierane są w walucie polski złoty (PLN).
11. Wartość opłat za przelewy zwrotne do Użytkownika z tytułu rozliczenia transakcji określona jest w Kalkulatorze opłat za przelewy umieszczonym na stronie Serwisu.
12. W przypadku występowania opłaty za przelew zwrotny dla danej transakcji, jej wartość wyliczana jest przez system podczas wprowadzania transakcji i wyświetlana Użytkownikowi przed jej zatwierdzeniem.
13. Opłata za przelew zwrotny do Użytkownika z tytułu rozliczenia transakcji dla transakcji kupna waluty doliczana jest do kwoty jaką Użytkownik powinien wpłacić za zakupioną walutę.
14. Opłata za przelew zwrotny do Użytkownika z tytułu rozliczenia dla transakcji wymiany waluty (jednej waluty obcej na inną walutę obcą), przeliczana jest na walutę otrzymywaną przez Użytkownika po aktualnym kursie sprzedaży tej waluty przez Serwis. Kwota wysyłana przez Operatora w przelewie zwrotnym jest pomniejszona o właściwą ilość jednostek waluty otrzymywanej przez Użytkownika, która wynika z wyżej wskazanego przeliczenia.
15. Pozostałe opłaty bankowe przelewów bankowych i inne koszty ponoszone są przez każdą ze stron we własnym zakresie i nie obciążają należności drugiej strony.

§
5.5 Anulowanie transakcji


1. Operator ma prawo anulowania transakcji w sytuacji gdy Użytkownik nie dokona przelewu skutkującego uznaniem rachunku Operatora w terminie określonym w § 5.3.
2. Operator powiadomi Użytkownika o anulowaniu transakcji poprzez przesłanie wiadomości e-mail. W wypadku anulowania transakcji, środki pieniężne otrzymane przez Operatora po złożeniu oświadczenia o anulowaniu transakcji, jako wykonanie zobowiązania Użytkownika po upływie terminu, zostaną zwrócone Użytkownikowi w ciągu 2 dni roboczych, z uwzględnieniem §
5.4 pkt. 8 Regulaminu.
3. Operator jest uprawniony do zawieszenia i/lub anulowania wykonania transakcji w sytuacji:
a. kiedy Użytkownik przeleje na rachunek Operatora kwotę waluty niższą niż należna Operatorowi tytułem zleconej transakcji
b. kiedy Użytkownik przeleje na rachunek Operatora kwotę waluty wyższą niż należna Operatorowi tytułem zleconej transakcji
c. posługiwania się przez Użytkownika nieprawdziwymi danymi. Rejestracji więcej niż jednego konta Użytkownika przez tego samego Klienta
d. dokonania lub usiłowania jakichkolwiek zachowań godzących w bezpieczeństwo Serwisu, jego Użytkowników oraz bezpieczeństwo obrotu, w szczególności zachowań noszących cechy zachowań hackerskich lub zmierzających do sztucznego kształtowania zachowań rynku
e. usterki systemu służącego do dokonywania transakcji, serwerów oraz systemów bankowych
f. wystąpienia siły wyższej
g. z ważnych przyczyn powodujących zagrożenia dla bezpieczeństwa serwisu Operatora tj. podjęcia działań kwalifikowanych jako pranie pieniędzy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. Nr 723)
h. anulowanie nie może wynikać ze zmiany kursu niekorzystnego dla Operatora
i. w innych wypadkach określonych w przepisach prawa.
4. We wszystkich przypadkach zawieszenia transakcji opisanych powyżej Operator niezwłocznie (jednakże w godzinach czasu pracy Serwisu) skontaktuje się z Użytkownikiem poprzez wskazany przez Użytkownika adres e-mail, telefon lub sms w celu uzgodnienia pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem dalszego sposobu realizacji transakcji.
5. Za niezrealizowanie transakcji przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika wynikających z nieprzestrzegania Regulaminu, Operator pobiera opłatę za przelew waluty zgodnie z §5.4 pkt 9.
6. Anulowanie zawartej transakcji na prośbę Użytkownika może nastąpić jedynie w uzasadnionych racjonalnie przypadkach, po skontaktowaniu się Użytkownika z obsługą Serwisu pod numerem infolinii (58) 506 58 56, (58) 5000 108 lub mailowo pod adresem kontakt@liderwalut.pl. Każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem §5.5. pkt 8.
7. Anulowanie transakcji nie może wynikać z niekorzystnej zmiany kursu dla Użytkownika.
8. Wartość minimalnej opłaty za anulowanie transakcji przez Użytkownika wskazana jest na stronie Serwisu w zakładce Czasy i koszty przelewów.
9. Za Anulowanie przez Użytkownika zawartej transakcji, może zostać pobrana opłata, której wysokość może wynieść maksymalnie 5% wartości anulowanej transakcji. Opłata, jeżeli wystąpi, wynikać będzie z zabezpieczenia kursu waluty dla zawartej przez Klienta transakcji. Opłata jest wyliczana na podstawie: ilości jednostek waluty dla danej transakcji i kursu waluty (dla kierunku odwrotnego niż zawarta transakcj
a) z tabeli banku, w którym kantor rozlicza daną transakcję. Opłata może zostać również ustalona indywidualnie z Klientem. Pracownik Serwisu podczas rozmowy z Użytkownikiem poinformuje Użytkownika odnośnie ewentualnego wystąpienia opłaty za anulowanie transakcji. Potwierdzenie odnośnie opłaty, jeżeli taka zostanie naliczona, będzie wysłane na adres e-mail Użytkownika.
10. Za niezrealizowanie przez Użytkownika zawartej transakcji w terminie wynikającym z Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do zapłacenia opłaty, której wielkość jest stała wynosi 5% wartości niezrealizowanej transakcji. Wartość opłaty uwzględnia zabezpieczenie kursu transakcji opisanego w §5.5 pkt 9 oraz koszt zablokowania środków jakie poniósł Operator w celu prawidłowego rozliczenia transakcji. Informacje o wartości opłaty oraz dane do dokonania opłaty wysyłane są na adres e-mail Użytkownika w dniu następującym po dniu wymagalności realizacji transakcji przez Użytkownika.
11. Niezrealizowanie zawartej transakcji zgodnie z Regulaminem, jeśli nastąpiło z winy Operatora, skutkuje naliczeniem opłaty na rzecz Użytkownika. Wysokość opłaty wynosi 5% wartości niezrealizowanej transakcji. Wartość opłaty należnej Użytkownikowi wylicza się zgodnie z opisem w §5.5 pkt 9.

§ 6. Transakcje rejestrowane


1. Operator w zakresie prowadzonej działalności jest instytucją obowiązaną w świetle przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. Nr 723) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz. U. z 2001 r. Nr. 113, poz. 1210), mającą obowiązek, m.in.: dokonywania rejestracji transakcji określonych w powyższej ustawie. Obowiązek dotyczy w szczególności pojedynczych transakcji, których wartość przekracza 10.000 euro lub ekwiwalentu tej kwoty w innych walutach lub transakcji, których łączna wartość przekracza 10.000 euro lub ekwiwalentu tej kwoty w innych walutach.
2. W celu zawarcia transakcji na kwotę przekraczającą 10 000 euro lub ekwiwalent tej kwoty w innych walutach lub zawarcia kilku transakcji na kwotę przekraczającą 10 000 euro lub ekwiwalent tej kwoty w innych walutach Użytkownik zobowiązany jest do podania w Serwisie następujących danych:
1.
a) numer PESEL
b) numer dowodu osobistego lub numer paszportu osoby zawierającej transakcję w imieniu firmy,
c) adres zamieszkania tej osoby,
d) zajmowane stanowisko w firmie. W przypadku jeżeli osoba zawierająca transakcję w imieniu firmy nie jest rezydentem państwa polskiego wymagane jest zaznaczenie opcji „Nierezydent” i podanie numeru paszportu tej osoby, adresu oraz zajmowanego stanowiska. Dane te są niezbędne do dokonania rejestracji przeprowadzanej transakcji zgodnie z powyższą Ustawą.
2. W celu realizacji przez Operatora, zleconej przez Użytkownika transakcji oraz w celu weryfikacji danych Użytkownik zobowiązany jest udostępnić Operatorowi plik z widokiem dokumentu tożsamości potwierdzający tożsamość Użytkownika oraz wprowadzone dane o których mowa w powyższym punkcie. Pliki mogą zostać załączone poprzez Panel Klienta w zakładce „Twoje dokumenty” lub wysłane na adres e-mail kontakt@liderwalut.pl.
3. Operator jako instytucja obowiązana ma obowiązek wykonywać także inne, przewidziane powyższą ustawą, obowiązki zmierzające do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
4. Użytkownik na prawo do edytowania i usunięcia swoich danych osobowych zamieszczonych w Serwisie i posiada do nich pełny dostęp.

§ 7. Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych jest Operator.
2. Wszelkie zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Operatora posiadają swoje regulacje w Polityce prywatności Cashhome Sp. z o.o.
3. Wszelkie zagadnienia dotyczące dostępu do swoich danych osobowych przez Użytkownika systemu możliwości ich edycji lub usunięcia posiadają swoje regulacje w Polityce prywatności Cashhome Sp. z o.o.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne


1. Jeżeli usługi przewidziane w umowie nie są wykonywane w sposób prawidłowy, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji poprzez jej przesłanie w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej kontakt@liderwalut.pl.
2. Wiadomość e-mail powinna zawierać opis oraz przyczynę reklamacji pozwalającą Operatorowi na ustosunkowanie się do jej treści oraz identyfikować w sposób dostateczny Użytkownika składającego reklamację.
3. Jeżeli treść reklamacji jest niewystarczająca do właściwego jej rozpatrzenia przez Operatora, w szczególności, gdy informacje otrzymane od Użytkownika wymagają uzupełnienia, Użytkownik zostanie wezwany do uzupełnienia reklamacji w zakresie koniecznym do jej rozpatrzenia.
4. Operator ustosunkuje się do reklamacji w przeciągu 14 dni od otrzymania reklamacji lub jej uzupełnienia.
5. Operator wysyła odpowiedź na reklamację w postaci wiadomości e-mail na adres przypisany do konta Użytkownika w Serwisie.
6. W drodze postępowania wyjaśniającego rozstrzygane będą sytuacje, w których w wykonaniu zleconej transakcji Użytkownik przeleje na rachunek Operatora kwotę niższą lub wyższą niż należna Operatorowi tytułem zleconej transakcji, wówczas Operator skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub/i poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres Użytkownika w celu wspólnego ustalenia przez strony dalszego sposobu postępowania.
7. Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają dalej idących uprawnień Użytkownika wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9. Rozwiązanie umowy


1. Operator ma prawo do natychmiastowego dezaktywowania lub usunięcia konta Użytkownika, w następujących sytuacjach:
a) w przypadku stałego i uporczywego naruszania przez Użytkownika warunków transakcji lub warunków innych usług,
b) podejrzenia posługiwania się przez Użytkownika nieprawdziwymi danymi,
c) dokonania lub usiłowania jakichkolwiek zachowań godzących w bezpieczeństwo Serwisu jego Użytkowników oraz bezpieczeństwo obrotu oraz świadczonych przez Operatora usług, w szczególności zachowań noszących cechy zachowań hackerskich lub zmierzających do sztucznego kształtowania zachowań rynku,
d) z innych ważnych przyczyn powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa Serwisu lub naruszających przepisy prawa.
2. Użytkownik może w dowolnej chwili wypowiedzieć umowę korzystania z usług świadczonych przez Operatora poprzez dezaktywowanie lub usunięcie konta z zastrzeżeniem § 9 pkt. 3,4 i 5.
3. Dezaktywacja konta oznacza rezygnację z korzystania z usług Operatora przez Użytkownika bez usuwania danych Użytkownika z systemu. W przypadku dezaktywacji konta Użytkownik ma możliwość ponownego aktywowania konta w systemie poprzez kontakt z infolinią Serwisu. Dezaktywacja konta jest nieodpłatna. Dla przetwarzania danych osobowych przypisanych do dezaktywowanego konta Użytkownika zastosowanie mają regulacje Serwisu zawarte w Polityce prywatności Cashhome Sp. z o.o.
4. Konto Użytkownika nie może zostać dezaktywowane w momencie gdy na koncie Użytkownika istnieją zlecone, nierozliczone transakcje lub inne usługi w trakcie realizacji.
5. W wypadku dezaktywacji konta przez Operatora z winy Użytkownika Strony zobowiązane są do niezwłocznego uregulowania wzajemnych zobowiązań finansowych wynikających z usług świadczonych w oparciu o niniejszy Regulamin.
6. Konto Użytkownika nie może zostać usunięte jeżeli Użytkownik dokonał przynajmniej jedną transakcję lub dokonał zasilenia karty walutowej lub nabył kartę walutową lub korzystał z innych usług Operatora.
7. Dopuszczalność odstępowania od umów o inne usługi, które mogą pojawić się w bieżącej ofercie Operatora wynika z przepisów powszechnie obowiązujących oraz zostanie wskazana w regulaminach właściwych dla tych usług.

§ 10. Postanowienia końcowe


1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
2. Operator wystawia faktury VAT z tytułu nabywania usług zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. Faktura może być przesłana w formie elektronicznej w przypadku wyrażenia przez odbiorcę faktury zgody na jej przesłanie w tym trybie. Wysyłka nastąpi na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika.
4. Obowiązująca treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie Liderwalut.pl.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, znaleźć mogą zastosowanie regulaminy odnoszące się do poszczególnych rodzajów usług oraz odpowiednie przepisy prawa.
6. W razie zmiany postanowień Regulaminu transakcje zlecone a nie wykonane do czasu wejścia w życie nowego Regulaminu, będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w ogłoszeniu o zmianach.
7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora na warunkach określonych w Regulaminie będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem jest prawo polskie.

Archiwum

  1. Regulamin dla firm (Obowiązywał do 19.12.2018r.) - Pobierz
  2. Regulamin dla firm (Obowiązywał do 24.05.2018r.) - Pobierz
  3. Regulamin dla firm (Obowiązywał do 25.06.2017r.) - Pobierz
  4. Regulamin dla firm (Obowiązywał do 11.09.2016r.) - Pobierz
  5. Regulamin dla firm (Obowiązywał do 30.09.2015r.) - Pobierz
  6. Regulamin dla firm (Obowiązywał do 17.03.2015r.) - Pobierz
  7. Regulamin dla firm (Obowiązywał do 24.12.2014r.) - Pobierz
  8. Regulamin dla firm (Obowiązywał do 24.10.2014r.) - Pobierz
  9. Regulamin dla firm (Obowiązywał do 31.03.2014r.) - Pobierz