Regulamin dla firm

§ 1. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie wyrażenia i skróty oznaczają:
  1. Aktywowanie Konta – czynność kończąca rejestrację polegająca na użyciu przesłanego Użytkownikowi mailem linka, po kliknięciu którego Użytkownik otrzymuje możliwość korzystania z założonego w Serwisie Liderwalut.pl konta,
  2. Aplikacja Mobilna Liderwalut.pl – utrzymywana przez Operatora aplikacja dla systemów na urządzenia mobilne Android i iOS pod nazwą Liderwalut.pl, w ramach której Użytkownik ma możliwość korzystania z usług kupna, sprzedaży i wymiany walut oraz zawierania umów o korzystanie z innych usług znajdujących się w ofercie Operatora związanych z wymianą walut, zwana dalej „Aplikacją”,
  3. Beneficjent Rzeczywisty – osoba fizyczna sprawująca nad Użytkownikiem kontrolę w rozumieniu Ustawy,
  4. Czas Pracy Serwisu Liderwalut.pl – czas, w którym prowadzona jest obsługa Klientów Serwisu, są to dni robocze w godzinach od 8.00 do 18:00,
  5. Czas Rozliczeń Transakcji w Serwisie Liderwalut.pl – czas, w którym następuje przekazanie do realizacji zawartych przez Użytkownika transakcji kupna, sprzedaży lub wymiany walut - są to dni robocze w godzinach od 9.00 do 17:00,
  6. Dni Robocze Serwisu – są to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  7. Hasło – unikatowa kombinacja znaków umożliwiająca dostęp do konta w Serwisie Liderwalut.pl; minimalna wymagana ilość znaków jest podana na stronie Serwisu podczas rejestracji,
  8. Infolinia Kantoru – jednostka organizacyjna Operatora (lub jej pracownicy) uprawniona do udzielania informacji oraz – na warunkach określonych w Regulaminie – zawierania umów kupna, sprzedaży oraz wymiany walut. Numer kontaktowy infolinii podany jest na stronie Serwisu,
  9. Konto – przypisany do indywidualnego Użytkownika zbiór zapisów umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu oraz aktualizowanie jego danych podanych podczas Rejestracji; w ramach konta gromadzone są także informacje historyczne o jego aktywności w Serwisie Liderwalut.pl,
  10. Kupno Waluty – umowa zawierana i realizowana drogą elektroniczną, na podstawie której Użytkownik kupuje od Operatora lub za pośrednictwem Operatora walutę inną niż PLN, w zamian za cenę wyrażoną w PLN (np. kupno EUR za PLN). Umowa kupna waluty może zostać także zawarta przez zarejestrowanych Użytkowników drogą telefoniczną,
  11. Login – unikatowe oznaczenie Użytkownika służące do logowania w Serwisie Liderwalut.pl,
  12. Operator – Cashhome Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 87-91/8, 80-244 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000393107, REGON 221486365, NIP 9571058144, Kapitał zakładowy 3 700.000,00 zł,
  13. Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin, który określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora Serwisu na rzecz zarejestrowanych Użytkowników Serwisu zwany dalej „Regulaminem”,
  14. Rejestracja – zespół czynności polegających w szczególności na podaniu danych identyfikacyjnych Użytkownika, zmierzających do założenia konta w Serwisie Liderwalut.pl,
  15. Serwis Liderwalut.pl – prowadzony przez Operatora serwis na stronie internetowej Liderwalut.pl, w ramach którego Użytkownik ma możliwość korzystania z usług kupna, sprzedaży i wymiany walut oraz zawierania umów o korzystanie z innych usług znajdujących się w ofercie Operatora, zwany dalej „Serwisem”,
  16. Sprzedaż Waluty – umowa zawierana i realizowana drogą elektroniczną, na podstawie której Użytkownik sprzedaje Operatorowi lub za pośrednictwem Operatora walutę inną niż PLN, w zamian za cenę wyrażoną w PLN (np. sprzedaż EUR za PLN). Umowa sprzedaży waluty może zostać także zawarta przez zarejestrowanych Użytkowników drogą telefoniczną,
  17. Ustawa – Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2021.1132 ze zm.),
  18. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną mająca status przedsiębiorcy w świetle art. 431 Kodeksu Cywilnego, tj. prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, o ile umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w ramach i w związku z tą działalnością,
  19. Waluta – wartości pieniężne zapisane na rachunkach bankowych w formie elektronicznej będącej ekwiwalentem znaków pieniężnych, będących prawnym środkiem płatniczym w państwach emitujących te znaki pieniężne,
  20. Wymiana Walut – umowa zawierana i realizowana drogą elektroniczną, na podstawie której Użytkownik wymienia z Operatorem, lub za pośrednictwem Operatora, posiadaną walutę, inną niż PLN, którą Użytkownik ma w posiadaniu, na walutę inną niż PLN z aktualnej oferty Operatora, po ustalonym między stronami kursie (np. wymiana EUR na USD). Umowa wymiany waluty może zostać także zawarta przez zarejestrowanych Użytkowników drogą telefoniczną.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Podstawowym językiem komunikacji jest język polski.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora Serwisu na rzecz zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.
 3. Do poszczególnych usług świadczonych przez Operatora Serwisu mogą mieć zastosowanie odrębne regulaminy regulujące warunki tych usług.
 4. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis,
  2. szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania transakcji,
  3. prawa i obowiązki Operatora oraz Użytkownika, związane ze świadczeniem usług w postaci Kupna, Sprzedaży, Wymiany Walut będących w aktualnej ofercie Serwisu, a także innych usług z bieżącej oferty Operatora związanych z wymianą walut, dostęp do których Użytkownik będzie mógł uzyskać poprzez Serwis,
  4. zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji przez Operatora związanych ze świadczeniem usług,
  5. zasady i tryb dezaktywowania oraz usunięcia Konta Użytkownika.
 5. Regulamin zamieszczony jest na stronie Serwisu, udostępniany jest w formie elektronicznej (jako treść strony i w formacie pliku PDF).
 6. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Serwis wymagane są następujące uwarunkowania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. urządzenie mobilne lub komputer,
  3. przeglądarka internetowa, przy czym szczegółowa informacja o wymaganiach technicznych zawarta jest na stronie Serwisu w zakładce „Pomoc".
 7. Operator ani Użytkownik nie mogą dostarczać treści bezprawnych, w szczególności obraźliwych, stojących w sprzeczności z dobrymi obyczajami, niebezpiecznych, dyskryminujących, naruszających dobra osobiste osób trzecich oraz prawa autorskie.
 8. Koszty korzystania z połączeń internetowych przez Użytkownika określone są w umowie zawartej przez Użytkownika z dostawcą usług internetowych i obciążają wyłącznie Użytkownika.

§ 3. Rejestracja

 1. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Liderwalut.pl wymaga założenia Konta, akceptacji Regulaminu i zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
 2. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik podaje adres mailowy jako swój Login do Konta, numer telefonu oraz Hasło zabezpieczające.
 3. Użytkownik przed dokonaniem Rejestracji powinien zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować.
 4. Na adres mailowy podany podczas Rejestracji zostanie wysłany link aktywacyjny dla założonego przez Użytkownika konta. W celu aktywacji Konta, Użytkownik powinien kliknąć w wysłany link.
 5. Użytkownik po aktywacji Konta powinien uzupełnić swoje dane w Serwisie:
  • Nazwa firmy,
  • NIP,
  • REGON,
  • Numer we właściwym rejestrze,
  • Siedziba,
  • Adres,
  • Imię i nazwisko osób uprawnionych do reprezentacji wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego,
  • Beneficjenta Rzeczywistego (w przypadku spółek prawa handlowego).
 6. Użytkownik wypełniając dane osobowe jednocześnie potwierdza ich autentyczność oraz zgodność z prawdą pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U.2020.1444 z późn. zm.).
 7. Użytkownik musi również złożyć oświadczenia związane z:
  • Zajmowanym przez Użytkownika lub Beneficjenta Rzeczywistego Użytkownika stanowiskiem politycznym (PEP) w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 11)-12) Ustawy przez Użytkownika lub Beneficjenta Rzeczywistego,
  • źródłem pochodzenia środków.
 8. W celu dokonania transakcji Użytkownik powinien uzupełnić również numery rachunków bankowych służących do rozliczania transakcji.
 9. Operator może żądać dodatkowych danych koniecznych do identyfikacji i weryfikacji tożsamości Użytkownika lub osoby zawierającej w imieniu Użytkownika umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i upoważnionej do jej wykonywania w imieniu i na rzecz Użytkownika. Podane przez Użytkownika dane będą przetwarzane przez Operatora zgodnie z zasadami zawartymi w §9 - Dane Osobowe - niniejszego Regulaminu.
 10. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do założenia Konta Użytkownika oraz świadczenia usług przez Operatora.
 11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną uważana będzie za zawartą po zakończeniu procesu Rejestracji Użytkownika, uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych określonych w §3 Regulaminu, złożeniu oświadczeń określonych w § 3 Regulaminu i złożeniu zlecenia wykonania usługi na zasadach określonych w § 5.2 Regulaminu.
 12. Użytkownik nie może udostępniać Hasła do Konta osobom trzecim. W razie utraty Hasła możliwe jest wygenerowanie nowego Hasła dokonując czynności zgodnie z informacjami zawartymi w oknie logowania do Serwisu lub kontaktując się z obsługą Serwisu. W przypadku utraty, zagubienia lub wyjawienia Hasła stronie trzeciej przez Użytkownika, Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z tego faktu.

§ 4. Rodzaje świadczonych usług

 1. Operator za pośrednictwem Serwisu umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom, na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie, zawieranie drogą elektroniczną umów mających za przedmiot, w szczególności:
  1. Kupno, Sprzedaż oraz Wymianę Walut będących w aktualnej ofercie Serwisu,
  2. korzystanie z innych usług z bieżącej oferty Operatora, dostęp do których Użytkownik będzie mógł uzyskać poprzez Serwis z zastrzeżeniem warunków zawartych w odrębnych regulaminach właściwych dla tych usług.
 2. Serwis jest dostępny w celu zawierania umów określonych powyżej ust.1 pkt. a), przez 24h, z wyjątkiem przerw technicznych, o których Użytkownik będzie informowany. Przy czym realizacja transakcji Kupna, Sprzedaży oraz Wymiany Walut odbywa się wyłącznie w czasie rozliczania transakcji przez Serwis.
 3. Usługi zawierania umów Kupna, Sprzedaży oraz Wymiany Walut za pośrednictwem Serwisu Liderwalut.pl są świadczone nieodpłatnie.
 4. Zawieranie umów o inne usługi związane z Wymianą Walut znajdujące się w bieżącej ofercie Operatora może być zarówno odpłatne jak i nieodpłatne zgodnie z Regulaminami obowiązującymi dla tych usług.
 5. Transakcje realizowane są na zasadach określonych poniżej. Każda transakcja stanowi samodzielną i odrębną umowę Kupna, Sprzedaży lub Wymiany zawieraną i realizowaną drogą elektroniczną.

§ 5. Transakcje

§ 5.1. Postanowienia ogólne

 1. Poprzez Serwis Liderwalut.pl Użytkownik oraz Operator mogą zawierać umowy Kupna, Sprzedaży lub Wymiany Walut.
 2. Minimalna kwota jednej transakcji wynosi 100,00 PLN (słownie: sto złotych) lub ekwiwalent tej kwoty w innych walutach.
 3. Przedmiotem transakcji Kupna, Sprzedaży oraz Wymiany Walut mogą być wyłącznie Waluty będące w aktualnej ofercie Operatora zamieszczonej w Serwisie.
 4. W celu zawarcia transakcji Użytkownik zobowiązany jest do podania w Serwisie numerów rachunków bankowych służących do rozliczenia transakcji.
 5. Użytkownik może podać swoje rachunki bankowe prowadzone w dowolnym banku kraju UE oraz kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Użytkownik może podać również konta osób trzecich podając jednocześnie dane podmiotu, do którego należy rachunek (osoby fizycznej lub firmy).
 7. Operator serwisu prowadzi swoje rachunki w Walutach i bankach wyszczególnionych w Serwisie w zakładce „Rachunki bankowe kantoru".
 8. Operator zastrzega prawo do wstrzymania lub odmowy wykonania transakcji bez podania uzasadnienia, jeżeli taka konieczność będzie wynikała z przepisów Ustawy lub innych aktów prawnych. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługują roszczenia z tego tytułu.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkownika wskutek zmiany przepisów prawa.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkownika wskutek błędów popełnionych przez Użytkownika, a w szczególności:
  1. wysłaniem środków finansowych na rachunek inny niż wskazany przez Operatora,
  2. wysłaniem środków finansowych na rachunek Operatora z tytułem przelewu innym niż wskazany przez Operatora,
  3. wprowadzenia błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy do przelewu środków od Operatora,
  4. wprowadzenia błędnej Waluty w jakiej prowadzony jest rachunek odbiorcy do przelewu środków od Operatora,
  5. czynności wykonane na Koncie Użytkownika przez osoby do tego nieupoważnione, w przypadku, gdy taka sytuacja wystąpiła z winy Użytkownika.

§ 5.2. Zawieranie transakcji

 1. W celu zawarcia z Operatorem umowy Kupna, Sprzedaży lub Wymiany Walut Użytkownik powinien wypełnić formularz zlecenia transakcji, w którym określa warunki transakcji, w szczególności:
  1. rodzaj transakcji: Kupno, Sprzedaż lub Wymiana Waluty,
  2. Walutę lub Waluty transakcji,
  3. ilość sprzedawanej lub kupowanej Waluty,
  4. numer rachunku bankowego, z którego dokona przelewu kwoty na Konto Operatora oraz numer rachunku, na który Operator powinien dokonać przelewu w kwocie i w Walucie należnej Użytkownikowi tytułem zawartej transakcji.
 2. Po wypełnieniu formularza zlecenia transakcji prezentowany jest aktualny kurs Waluty lub Walut (w przypadku transakcji Wymiany) oraz kalkulacja transakcji.
 3. Użytkownik ma 30 sekund na akceptację transakcji i poprzez kliknięcie przycisku „Zatwierdź” akceptuje warunki transakcji i składa zlecenie transakcji.
 4. Zarejestrowani Użytkownicy mogą zawierać umowy Kupna, Sprzedaży oraz Wymiany Waluty drogą telefoniczną poprzez kontakt z Infolinią Serwisu. W takim wypadku Użytkownik zobowiązany jest do podania danych umożliwiających jego identyfikację oraz przypisanie do Konta Użytkownika. Dane te to w szczególności: imię, nazwisko, adres, login (e-mail). Rozmowy są nagrywane, o czym użytkownik jest informowany i na co wyraża zgodę przed rozpoczęciem rozmowy z Infolinią Serwisu. Do umów zawieranych drogą telefoniczną mają zastosowanie postanowienia Regulaminu dotyczące umów zawieranych poprzez Serwis drogą elektroniczną.
 5. Przyjęcie przez Użytkownika oferty dealera walutowego na Infolinii Serwisu, jest równoznaczne z akceptacją kursu dla zawartej transakcji.
 6. Po zawarciu danej transakcji przez Użytkownika (drogą elektroniczną lub telefonicznie), Użytkownik w systemie otrzymuje potwierdzenie transakcji zawierające określone przez Użytkownika warunki zawartej transakcji. Potwierdzenie zapisuje się w Panelu Klienta w zakładce Historia transakcji, a także wysyłane jest mailem na adres mailowy Użytkownika. Użytkownik otrzymuje również powiadomienie sms, na podany przez Użytkownika podczas rejestracji numer telefonu, o zawarciu transakcji.
 7. Po złożeniu zlecenia realizacji danej transakcji przez Użytkownika dochodzi do zawarcia umowy odpowiednio Kupna, Sprzedaży, Wymiany Waluty, a zlecenie transakcji otrzymuje status oczekującego na przyjęcie do realizacji w zakresie danej transakcji.
 8. Kursem Walutowym, po którym transakcja jest rozliczana jest kurs oferowany przez Operatora w chwili złożenia zlecenia transakcji przez Użytkownika. Kurs wyświetlany jest w formularzu zlecenia transakcji lub jest oferowany przez dealera walutowego na Infolinii Serwisu.

§ 5.3. Wpłata środków do transakcji o wartości do kwoty 40 tysięcy PLN

 1. Po zawarciu transakcji na kwotę do 40.000,00 PLN lub ekwiwalent tej kwoty w innych Walutach Użytkownik zobowiązany jest dokonać wpłaty do transakcji w terminie:
  1. do godziny 12.00, następnego Dnia Roboczego - dla przelewów realizowanych online (w PLN oraz pozostałych Walutach) tj. przelewów z banków Użytkownika, w których Operator również posiada rachunki,
  2. do godziny 12.00, następnego Dnia Roboczego - dla przelewów PLN z banków Użytkownika, w których Operator nie posiada rachunków,
  3. w terminie 72 godzin (3 dni robocze) od momentu zawarcia transakcji - dla przelewów w pozostałych Walutach z banków Użytkownika, w których Operator nie posiada rachunków w wysyłanej przez Użytkownika Walucie.
 2. Dla ust.1. pkt. c) dla czasu księgowania brane są pod uwagę wyłącznie Dni Robocze.
 3. Dla ust.1. pkt. c) Użytkownik zobowiązany jest do godziny 12.00 następnego Dnia Roboczego przesłać na adres mailowy kontakt@liderwalut.pl dokument potwierdzający dokonanie przelewu.

§ 5.4 Wpłata środków do transakcji o wartości powyżej 40 tysięcy PLN

 1. Po zawarciu transakcji na kwotę przekraczającą 40.000,00 PLN lub ekwiwalent tej kwoty w innych Walutach Użytkownik zobowiązany jest dokonać wpłaty do transakcji w terminie: 1 godziny od momentu zawarcia transakcji.
 2. Dla przelewów z banków Użytkownika, w których Operator nie posiada rachunków w wysyłanej przez Użytkownika Walucie, Użytkownik zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 1 godziny od momentu zawarcia transakcji przesłać na adres mailowy: kontakt@liderwalut.pl dokument potwierdzający dokonanie przelewu.
 3. Do podanych czasów (czas przelewu i czas potwierdzenia) brany jest pod uwagę Czas Pracy Serwisu.

§ 5.5 Rozliczanie transakcji

 1. Chwilą wykonania zobowiązania Użytkownika jest czas uznania rachunku bankowego Operatora.
 2. Przelew zlecony przez Użytkownika na rachunek Operatora musi być wypełniony zgodnie z danymi przesłanymi przez Operatora w potwierdzeniu zlecenia transakcji. W szczególności:
  1. przelew musi nastąpić na rachunek Operatora wskazany w potwierdzeniu transakcji,
  2. kwota przelewu musi odpowiadać kwocie należnej Operatorowi od Użytkownika,
  3. tytuł przelewu musi być zgodny z tytułem podanym przez Operatora w potwierdzeniu transakcji,
  4. przelew musi być zlecony od Użytkownika i z konta bankowego wskazanego w parametrach transakcji.
 3. Transakcja zostaje przekazana do realizacji w momencie uznania rachunku bankowego Operatora środkami przesłanymi przez Użytkownika, o ile uznanie rachunku następuje w godzinach rozliczania transakcji.
 4. Jeżeli uznanie rachunku bankowego Operatora, następuje poza godzinami rozliczania transakcji, zlecenie transakcji zostanie przekazane do realizacji w następnym Dniu Roboczym, w godzinach rozliczania transakcji w Serwisie.
 5. Po przyjęciu transakcji do realizacji Operator w czasie do 9 godzin, jednak wyłącznie w Czasie Rozliczeń Transakcji Serwisu, wykona przelew zwrotny na rachunek bankowy Użytkownika, wskazany w zleceniu, na kwotę należną Użytkownikowi tytułem zawartej transakcji.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przelewu zwrotnego do transakcji wynikające z przyczyn niezależnych od Operatora, w tym:
  1. opóźnień księgowań środków na rachunku Operatora przez bank,
  2. opóźnień księgowań środków na rachunku Operatora z zewnętrznych platform walutowych,
  3. awarii i błędów występujących po stronie systemów bankowych,
  4. awarii infrastruktury technicznej Operatora, w tym: strony Serwisu, aplikacji mobilnej, systemu służącego do rejestracji transakcji, serwerów i pozostałej infrastruktury,
  5. awarii łączy telekomunikacyjnych.
 7. Czas obciążenia rachunku Operatora jest traktowany jako czas wykonania usługi przez Operatora.
 8. Czas, w którym kwota należna Użytkownikowi od Operatora z tytułu zleconej transakcji zostanie uznana na rachunku bankowym Użytkownika zależy od rozliczeń dokonywanych przez instytucje bankowe i nie jest zależna od Operatora.
 9. W wypadku transakcji łączonych (zlecenie Kupna i Sprzedaży), transakcje nie będą przez Operatora rozliczane w drodze wypłaty różnicy kursowej.
 10. Zarówno Użytkownik jak i Operator obowiązani są do dokonania przelewu kwot należnych z tytułu zlecanych transakcji, niepomniejszonych o opłaty bankowe lub inne koszty występujące podczas realizacji przelewu.
 11. Opłaty za przelewy bankowe i inne koszty ponoszone są przez każdą ze stron we własnym zakresie i nie obciążają należności drugiej strony z wyjątkiem kosztów przelewów określonych w § 7.2. Regulaminu.

§ 6. Anulowanie transakcji

§ 6.1. Anulowanie transakcji przez Użytkownika

 1. Użytkownik po dokonaniu zlecenia transakcji ma prawo do anulowania transakcji.
 2. W celu anulowania transakcji Użytkownik powinien skontaktować się z obsługą Serwisu drogą telefoniczną lub mailową na adres kontakt@liderwalut.pl.
 3. W przypadku kontaktu telefonicznego Użytkownik po weryfikacji powinien wskazać parametry transakcji umożliwiające jej identyfikację przez obsługę Serwisu.
 4. W przypadku kontaktu mailowego Użytkownik powinien w treści wiadomości wskazać parametry transakcji, którą chce anulować umożliwiające jej identyfikację przez obsługę Serwisu.
 5. Za anulowanie transakcji przez Użytkownika Operator pobiera opłatę zgodnie z § 7.4. Regulaminu.

§ 6.2 Anulowanie transakcji przez Operatora z winy Użytkownika

 1. Operator jest uprawniony do anulowania transakcji w sytuacji, gdy Użytkownik nie dokona przelewu skutkującego uznaniem rachunku Operatora w terminie określonym w § 5.3 i § 5.4.
 2. Operator powiadomi Użytkownika o anulowaniu transakcji poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 3. W wypadku anulowania transakcji, środki pieniężne otrzymane przez Operatora po złożeniu oświadczenia o anulowaniu transakcji jako wykonanie zobowiązania Użytkownika po upływie terminu, zostaną zwrócone Użytkownikowi w ciągu 2 dni roboczych, z uwzględnieniem § 7.3. Regulaminu.
 4. Za anulowanie transakcji z przyczyn wskazanych w ust.1. Operator pobiera opłatę zgodnie z § 7.4. Regulaminu.
 5. Operator jest uprawniony do zawieszenia i/lub anulowania transakcji w sytuacji:
  1. kiedy Użytkownik przeleje na rachunek Operatora kwotę Waluty niższą niż należna Operatorowi tytułem zleconej transakcji,
  2. kiedy Użytkownik przeleje na rachunek Operatora kwotę Waluty wyższą niż należna Operatorowi tytułem zleconej transakcji,
  3. posługiwania się przez Użytkownika nieprawdziwymi danymi,
  4. rejestracji więcej niż jednego Konta Użytkownika przez tego samego Użytkownika,
  5. braku dokonania przelewu od Użytkownika do wcześniej zleconej transakcji,
  6. dokonania przez Użytkownika lub usiłowania dokonania jakichkolwiek działań zmierzających do sztucznego kształtowania zachowań rynku,
  7. dokonania przez Użytkownika lub usiłowania dokonania jakichkolwiek działań godzących w bezpieczeństwo Serwisu, jego Użytkowników oraz bezpieczeństwo obrotu, w szczególności działań noszących cechy zachowań hackerskich,
  8. uzasadnionego podejrzenia, że w proces transakcji został bez wiedzy i akceptacji Operatora (np. za pomocą ataku hackerskiego) wprowadzony lub zmieniony czynnik mający wpływ na aktualny kurs walutowy lub inne istotne fakty mające wpływ na transakcję,
  9. z ważnych przyczyn powodujących zagrożenia dla bezpieczeństwa Serwisu tj. podjęcia działań kwalifikowanych jako pranie pieniędzy w rozumieniu Ustawy.
 6. We wszystkich przypadkach zawieszenia transakcji opisanych powyżej Operator niezwłocznie (jednakże w godzinach Czasu Pracy Serwisu) skontaktuje się z Użytkownikiem poprzez wskazany przez Użytkownika adres e-mail, telefon lub sms w celu uzgodnienia pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem dalszego sposobu realizacji transakcji.
 7. Za anulowanie transakcji przez Operatora z przyczyn wskazanych w ust. 5., Operator pobiera opłatę zgodnie z § 7.4. Regulaminu.

§ 6.3 Anulowanie transakcji przez Operatora

 1. Operator jest uprawniony również do anulowania transakcji w sytuacji:
  1. awarii infrastruktury technicznej Operatora, w tym: strony Serwisu, Aplikacji Mobilnej, systemu służącego do rejestracji transakcji, serwerów i pozostałej infrastruktury, a także błędów występujących po stronie systemów bankowych,
  2. awarii lub błędów występujących po stronie dostawcy kursów walutowych Operatora, skutkujących pojawieniem się błędnej oferty kursów w Serwisie,
  3. błędnej prezentacji kursów oraz oferty kursów walutowych przez Operatora w wyniku błędnej konfiguracji lub awarii Serwisu lub systemu Operatora,
  4. gdy transakcja zostanie zarejestrowana po kursie nierynkowym, tj. z odchyleniem kursu większym niż 1% dla zawartego kierunku transakcji (Kupno lub Sprzedaż) od kursu rynkowego na moment zawarcia transakcji z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1. pkt a) - c),
  5. wystąpienia siły wyższej.

§ 7. Opłaty

§ 7.1 Opłaty za korzystanie z usługi

 1. Operator NIE POBIERA opłat z tytułu świadczonej usługi Wymiany Walut.
 2. Założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie jest BEZPŁATNE.

§ 7.2 Opłaty za przelewy do transakcji

 1. Operator NIE POBIERA opłat za przelewy Waluty realizowane online do Użytkownika z tytułu rozliczenia transakcji, tj. przelewy do banków Użytkownika, w których Operator posiada rachunki w wysyłanej walucie.
 2. Wyjątek stanowią przelewy do banków wskazane w kalkulatorze opłat, umieszczonym na stronie Serwisu w zakładce „Opłaty w kantorze”.

 3. Operator NIE POBIERA opłaty za przelewy Waluty PLN do Użytkownika z tytułu rozliczenia transakcji.
 4. Operator POBIERA opłaty za przelewy Waluty do Użytkownika z tytułu rozliczenia transakcji, jeżeli rachunek Użytkownika prowadzony jest w banku, w którym Operator nie posiada rachunku w wysyłanej walucie.
 5. Wartość opłat za przelewy zwrotne do Użytkownika z tytułu rozliczenia transakcji określona jest w kalkulatorze opłat, umieszczonym na stronie Serwisu w zakładce „Opłaty w kantorze”.
 6. W przypadku występowania opłaty za przelew zwrotny dla danej transakcji, jej wartość wyliczana jest przez system podczas wprowadzania transakcji i wyświetlana Użytkownikowi przed jej zatwierdzeniem.
 7. Opłata za przelew zwrotny do Użytkownika z tytułu rozliczenia transakcji dla transakcji kupna Waluty doliczana jest do kwoty jaką Użytkownik powinien wpłacić za zakupioną Walutę.
 8. Opłata za przelew zwrotny do Użytkownika z tytułu rozliczenia dla transakcji Wymiany Waluty (jednej Waluty obcej na inną Walutę obcą), przeliczana jest na Walutę otrzymywaną przez Użytkownika po aktualnym kursie Sprzedaży tej Waluty przez Serwis. Kwota wysyłana przez Operatora w przelewie zwrotnym jest pomniejszona o właściwą ilość jednostek Waluty otrzymywanej przez Użytkownika, która wynika z wyżej wskazanego przeliczenia.
 9. Pozostałe opłaty przelewów bankowych i inne koszty ponoszone są przez każdą ze stron we własnym zakresie i nie obciążają należności drugiej strony.

§ 7.3 Opłaty za odesłanie Waluty do Użytkownika

 1. Operator pobiera opłatę za:
  1. odesłanie środków wpłaconych przez Użytkownika do zawartej transakcji, po upłynięciu regulaminowego czasu na wpłatę do transakcji zgodnie z § 5.3. i § 5.4. Regulaminu,
  2. odesłanie środków wpłaconych przez Użytkownika do zawartej transakcji w kwocie niezgodnej z zawartą transakcją,
  3. odesłanie środków wpłaconych przez Użytkownika tytułem innym niż wpłata do transakcji (bez zawartej transakcji),
  4. wszystkich innych niewymienionych w ust. 1. pkt. a) - c) przypadkach odesłania środków do Klienta, które to środki nie są środkami należnymi Klientowi z tytułu rozliczenia transakcji.
 2. Wartość opłat za odesłanie Waluty wskazane są na stronie Serwisu w zakładce „Opłaty w kantorze”.
 3. Opłaty naliczane są w Walucie odsyłanej do Użytkownika.
 4. Opłaty pobierane są przez Serwis ze środków odsyłanych do Użytkownika.

§ 7.4 Opłaty za anulowanie transakcji.

 1. Za anulowanie zleconej transakcji Operator pobiera opłatę.
 2. W przypadku anulowania transakcji przez Użytkownika zgodnie z § 6.1. opłata wyliczana jest zgodnie ze wzorem z ust.3.
 3. Wzór na wyliczenie opłaty:
  1. W przypadku, gdy Użytkownik zawarł transakcję Kupna Waluty i chce anulować transakcję:

   Opłata = wartość anulowanej transakcji –wartość transakcji przeciwstawnej (transakcja Sprzedaży Waluty przez Użytkownika, na tą samą ilość jednostek i tej samej Waluty co transakcja anulowana, wyliczona po aktualnym kursie Operatora na moment anulacji transakcji),

  2. W przypadku, gdy Użytkownik zawarł transakcję Sprzedaży Waluty i chce anulować transakcję:

   Opłata = wartość transakcji przeciwstawnej do anulowanej (transakcja Kupna Waluty przez Użytkownika, na ta samą ilość jednostek i tej samej Waluty co transakcja anulowana, wyliczona po aktualnym kursie Operatora na moment anulacji transakcji) – wartość anulowanej transakcji,

  3. W przypadku, gdy Użytkownik zawarł transakcję Wymiany Waluty i chce anulować transakcję:

   Opłata = suma wartości wyliczonych opłat dla poszczególnych składowych transakcji Wymiany, odpowiednio dla każdej z Walut zgodnie z kierunkiem transakcji na podstawie ust. 3 pkt a) i pkt b), z uwzględnieniem wartości minimalnej określonej w § 7.4. ust. 8 Regulaminu oraz z uwzględnieniem wartości maksymalnej określonej w § 7.4. ust. 9 Regulaminu.

 4. W przypadku wyliczenia ujemnej wartości opłaty Użytkownik nie ponosi opłaty za anulację transakcji.
 5. W przypadku wyliczenia ujemnej wartości opłaty, wyliczona wartość opłaty nie rodzi zobowiązania Operatora na rzecz Użytkownika.
 6. W przypadku braku kontaktu Użytkownika z Operatorem Serwisu w celu anulacji transakcji zgodnie z § 6.2., dla niezrealizowanej przez Użytkownika transakcji, anulowanej przez Operatora, Operator nalicza opłatę równą 2% wartości anulowanej transakcji
 7. W przypadku anulowania transakcji przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Operator nalicza opłatę równą 2% wartości anulowanej transakcji
 8. Minimalna opłata za anulowanie transakcji jest wskazana na stronie Serwisu w zakładce „Opłaty w kantorze”.
 9. Maksymalna opłata za anulowanie transakcji wynosi 10% wartości anulowanej transakcji.
 10. Powiadomienie o wartości opłaty oraz dane do dokonania opłaty wysyłane są na adres e-mail Użytkownika.
 11. Czas na dokonanie opłaty przez Użytkownika z tytułu anulowanej transakcji wynosi 2 dni robocze od momentu wysłania powiadomienia o opłacie przez Operatora.
 12. Niezrealizowanie zawartej transakcji zgodnie z Regulaminem, jeśli nastąpiło z winy Operatora, skutkuje naliczeniem opłaty na rzecz Użytkownika.
 13. Wysokość opłaty na rzecz Użytkownika liczona jest zgodnie ze wzorem z ust. 3 z zastosowaniem ust. 8. i ust. 9. § 7.4. Regulaminu.

§ 8. Transakcje rejestrowane

 1. Operator w zakresie prowadzonej działalności jest instytucją obowiązaną w świetle przepisów Ustawy, mającą obowiązek, m.in.: dokonywania rejestracji transakcji określonych w powyższej ustawie.
 2. Operator dokonuje zgłoszeń do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pojedynczej transakcji, której wartość przekracza 10.000 euro lub ekwiwalentu tej kwoty w innych walutach lub kilku transakcji Użytkownika transakcji, których łączna wartość przekracza 10.000 euro lub ekwiwalentu tej kwoty w innych walutach zrealizowanych w określonym przez Operatora interwale czasowym.
 3. Interwał czasowy, o którym mowa w ust. 2. dotyczy sumy transakcji:
  1. Zleconych przez Użytkownika w ciągu jednej doby,
  2. Rozliczonych przez Operatora w ciągu jednej doby,
  3. Zleconych przez Użytkownika w ciągu jednej doby i rozliczonych przez Operatora w ciągu jednej doby.
 4. W celu zawarcia transakcji na kwotę przekraczającą 10.000 euro lub ekwiwalent tej kwoty w innych Walutach lub zawarcia kilku transakcji na kwotę przekraczającą 10 000 euro lub ekwiwalent tej kwoty w innych walutach Użytkownik zobowiązany jest do podania w Serwisie następujących danych osoby uprawnionej do reprezentacji Użytkownika:
  1. numer PESEL,
  2. serii i numeru dowodu osobistego i/lub serii i numeru paszportu.
  Dane te są niezbędne do dokonania rejestracji przeprowadzanej transakcji zgodnie z powyższą Ustawą.
 5. W przypadku Użytkownika, którego reprezentant nie jest rezydentem państwa polskiego wymagane jest zaznaczenie opcji „Nie posiadam obywatelstwa polskiego” i podanie:
  1. daty urodzenia,
  2. numeru paszportu.
  Dane te są niezbędne do dokonania rejestracji przeprowadzanej transakcji zgodnie z powyższą Ustawą.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do pozyskiwania od Użytkownika wskazanych danych także w przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych Użytkownika.
 7. W sytuacjach wskazanych w §8. Regulaminu, w celu weryfikacji danych identyfikacyjnych Użytkownika lub osoby działającej w imieniu Użytkownika, Użytkownik lub osoba działająca w imieniu użytkownika zobowiązana jest udostępnić Operatorowi plik z widokiem dokumentu tożsamości z widocznym i czytelnym zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, datą ważności dokumentu, serią i numerem dokumentu tożsamości, obywatelstwem, numerem PESEL jeżeli Użytkownik jest obywatelem polskim, datą urodzenia, miejscem urodzenia w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika oraz wprowadzonych danych, o których mowa w ust 4. i 5. Pliki mogą zostać załączone poprzez Panel Klienta w zakładce „Twoje dokumenty” lub wysłane na adres e-mail kontakt@liderwalut.pl.
 8. Plik z widokiem dokumentu tożsamości z widocznymi danymi, o których mowa w ustępie powyżej potwierdzający tożsamość Użytkownika lub osoby reprezentującej Użytkownika zostaje przekazany Operatorowi wyłącznie w celu skorzystania z usług Operatora związanych z wymianą walut.
 9. Operator jako instytucja obowiązana ma obowiązek wykonywać także inne, przewidziane Ustawą, obowiązki zmierzające do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 10. Operator w wykonaniu postanowień Ustawy ma prawo na każdym etapie rejestracji w Serwisie bądź realizacji konkretnej transakcji zażądać od Użytkownika dodatkowych informacji bądź przedłożenia określonych dokumentów w celu zapewnienia, iż działania Użytkownika nie są związane z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Operator może zażądać informacji dotyczących źródeł wartości majątkowych będących w dyspozycji Użytkownika. Operator zastrzega sobie prawo do pozyskiwania od Użytkownika dodatkowych danych w przypadku zaistnienia wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych Użytkownika w zakresie wskazanym w Ustawie.
 11. Użytkownik na prawo do edytowania i usunięcia swoich danych osobowych zamieszczonych w Serwisie i posiada do nich pełny dostęp.

§ 9. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator. Operator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności.
 2. Wszelkie zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Operatora posiadają swoje regulacje w dokumencie „Polityka prywatności” Cashhome Sp. z o.o. zamieszczonej na stronie Serwisu.
 3. Wszelkie zagadnienia dotyczące dostępu do swoich danych osobowych przez Użytkownika systemu możliwości ich edycji lub usunięcia posiadają swoje regulacje w Polityce prywatności Cashhome Sp. z o.o.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Jeżeli usługi świadczone przez Operatora nie są wykonywane w sposób zgodny z Regulaminem, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji poprzez jej przesłanie w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej kontakt@liderwalut.pl.
 2. Użytkownik powinien zgłosić reklamację niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności będącej przedmiotem reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia transakcji.
 3. Wiadomość e-mail powinna zawierać opis oraz przyczynę reklamacji pozwalającą Operatorowi na ustosunkowanie się do jej treści oraz identyfikować w sposób dostateczny Użytkownika składającego reklamację.
 4. Jeżeli treść reklamacji jest niewystarczająca do właściwego jej rozpatrzenia przez Operatora, w szczególności, gdy informacje otrzymane od Użytkownika wymagają uzupełnienia, Użytkownik zostanie wezwany do uzupełnienia reklamacji w zakresie koniecznym do jej rozpatrzenia.
 5. Operator ustosunkuje się do reklamacji w przeciągu 14 dni od otrzymania reklamacji lub jej uzupełnienia.
 6. Operator wysyła odpowiedź na reklamację w postaci wiadomości e-mail na adres przypisany do konta Użytkownika w Serwisie.
 7. Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają dalej idących uprawnień Użytkownika wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 11. Dezaktywacja i usunięcie Konta Użytkownika

 1. Operator ma prawo do natychmiastowego dezaktywowania lub usunięcia Konta Użytkownika, w następujących sytuacjach:
  1. w przypadku stałego i uporczywego naruszania przez Użytkownika warunków transakcji lub warunków innych usług,
  2. podejrzenia posługiwania się przez Użytkownika nieprawdziwymi danymi,
  3. dokonania lub usiłowania jakichkolwiek zachowań godzących w bezpieczeństwo Serwisu jego Użytkowników oraz bezpieczeństwo obrotu oraz świadczonych przez Operatora usług, w szczególności zachowań noszących cechy zachowań hackerskich lub zmierzających do sztucznego kształtowania zachowań rynku,
  4. z innych ważnych przyczyn powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa Serwisu lub naruszających przepisy prawa.
 2. Dezaktywacja Konta oznacza rezygnację z korzystania z usług Operatora przez Użytkownika bez usuwania danych Użytkownika z systemu. W przypadku dezaktywacji Konta Użytkownik ma możliwość ponownego aktywowania Konta w systemie poprzez kontakt z Infolinią Serwisu. Dezaktywacja Konta jest nieodpłatna. Dla przetwarzania danych osobowych przypisanych do dezaktywowanego Konta Użytkownika zastosowanie mają regulacje Serwisu zawarte w Polityce prywatności Cashhome Sp. z o.o.
 3. Konto Użytkownika nie może zostać dezaktywowane w momencie, gdy na Koncie Użytkownika istnieją zlecone, nierozliczone transakcje lub inne usługi w trakcie realizacji.
 4. W wypadku dezaktywacji Konta przez Operatora z winy Użytkownika, Strony zobowiązane są do niezwłocznego uregulowania wzajemnych zobowiązań finansowych wynikających z usług świadczonych w oparciu o niniejszy Regulamin.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 z późn. zm.) Konto Użytkownika nie może zostać usunięte przez okres 5 lat, licząc od roku kalendarzowego następującego po roku, w którym Użytkownik dokonał przynajmniej jedną transakcję lub korzystał z innych usług Operatora.
 6. O usunięciu czy dezaktywacji Konta Użytkownika przez Operatora, Operator powiadamia Użytkownika przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2021 r.
 2. Obowiązująca treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie Liderwalut.pl.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, znaleźć mogą zastosowanie regulaminy odnoszące się do poszczególnych rodzajów usług oraz odpowiednie przepisy prawa.
 4. W razie zmiany postanowień Regulaminu transakcje zlecone, a nie zakończone do czasu wejścia w życie nowego Regulaminu, będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w ogłoszeniu o zmianach.
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora na warunkach określonych w Regulaminie będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem jest prawo polskie.
 6. Wszelkie uwagi co do funkcjonowania Serwisu i zapytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@liderwalut.pl.
 7. Regulamin może zostać zmieniony w dowolnym momencie przez Operatora. Operator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu zobowiązując się do niezwłocznego poinformowania Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu. Regulamin taki stosuje się do transakcji mających miejsce po dniu jego publikacji na łamach Serwisu.

Archiwum

 1. Regulamin dla firm (Obowiązywał do 24.10.2021r.) - Pobierz
 2. Regulamin dla firm (Obowiązywał do 19.12.2018r.) - Pobierz
 3. Regulamin dla firm (Obowiązywał do 24.05.2018r.) - Pobierz
 4. Regulamin dla firm (Obowiązywał do 25.06.2017r.) - Pobierz
 5. Regulamin dla firm (Obowiązywał do 11.09.2016r.) - Pobierz
 6. Regulamin dla firm (Obowiązywał do 30.09.2015r.) - Pobierz
 7. Regulamin dla firm (Obowiązywał do 17.03.2015r.) - Pobierz
 8. Regulamin dla firm (Obowiązywał do 24.12.2014r.) - Pobierz
 9. Regulamin dla firm (Obowiązywał do 24.10.2014r.) - Pobierz
 10. Regulamin dla firm (Obowiązywał do 31.03.2014r.) - Pobierz