Regulamin Programu Poleceń

  1. Niniejszy regulamin zwany w dalszej części Regulaminem określa zasady Programu Poleceń zwanego w dalszej części Programem.

  2. Uczestnikiem polecającym Programu zostaje każdy obecny Użytkownik kantoru Liderwalut.pl., którego operatorem jest Cashhome sp. z o.o. po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Uczestnik ten zwany będzie w dalszej części Regulaminu Polecającym.

  3. Uczestnikiem poleconym Programu zostaje każdy nowy Użytkownik kantoru Liderwalut.pl, który zarejestruje się w kantorze z polecenia Polecającego. Uczestnik ten zwany będzie w dalszej części Regulaminu Poleconym.

  4. W ramach Programu Polecający poleca Poleconemu usługi Liderwalut.pl, a w zamian obie osoby otrzymują możliwość wymiany walut po kursie średnim kantoru, dla określonej w Regulaminie ilości jednostek danej waluty.

  5. Za każde polecenie Polecający oraz Polecony otrzymują – każda z osób - Punkty Promocyjne uprawniające do wymiany walut po kursie średnim kantoru.

  6. Punkty Promocyjne będą przeliczane na wymieniane jednostki danej waluty przy zlecaniu transakcji według Tabeli 1:

  Kod waluty Mnożnik Ilość Punktów Ilość jednostek Waluty
  EUR x1 1 1
  CHF x1 1 1
  USD x1 1 1
  GBP x1 1 1
  NOK x10 1 10
  SEK x10 1 10
  DKK x10 1 10
  CAD x1 1 1
  AUD x1 1 1
  RUB x100 1 100
  JPY x100 1 100
  CNY x10 1 10
  CZK x10 1 10
  TRY x1 1 1
  HUF x100 1 100

  7. Polecający otrzyma Punkty Promocyjne, wyłącznie za skuteczne polecenie Poleconego, przez co rozumie się, że Polecony dokona rejestracji w kantorze Liderwalut.pl zgodnie z Regulaminem kantoru i zrealizuje transakcję kupna lub sprzedaży lub wymiany waluty.

  8. Polecony otrzyma 1500 Punktów Promocyjnych po rejestracji konta Użytkownika i dodaniu rachunków bankowych.

  9. Rejestracja Poleconego musi zostać wykonana z wykorzystaniem Kodu polecenia Polecającego.

  10. W ramach Programu Poleceń Punkty Promocyjne będą przyznawane tylko za rejestrację nowych Użytkowników kantoru.

  11. Unikalny Kod Polecenia dla każdego Użytkownika kantoru dostępny jest w Panelu Klienta, w zakładce Polecenia.

  12. Przyznanie Punktów Promocyjnych Polecającemu następuje po wykonaniu transakcji wymiany przez Poleconego jednak transakcja taka musi być zawarta i rozliczona nie później niż w ciągu 90 dni od momentu rejestracji Poleconego.

  13. Polecający za każde kolejne, skuteczne polecenie otrzymuje 1500 Punktów Promocyjnych.

  14. Punkty Promocyjne sumują się.

  15. Niewykorzystane Punkty Promocyjne tracą ważność po okresie 90 dni od ich przyznania.

  16. Posiadane przez Użytkownika Punkty Promocyjne przydzielane są do transakcji automatycznie przez system kantoru.

  17. Posiadane przez Użytkownika Punkty Promocyjne są przydzielane wyłącznie do transakcji kupna lub sprzedaży waluty. Punkty nie są przydzielane do transakcji wymiany waluty obcej na inną walutę obcą.

  18. Do jednej transakcji przydzielone zostaną maksymalnie wszystkie posiadane Punkty Promocyjne, jakie posiada Użytkownik.

  19. Punkty Promocyjne niewykorzystane w jednej Transakcji zostaną wykorzystane przy następnej, jeżeli nie upłynie ich termin ważności.

  20. Jeżeli ilość Punktów Promocyjnych na koncie Użytkownika jest za mała do naliczenia rabatu dla wszystkich wymienianych jednostek waluty w danej transakcji, kurs całej kwoty wymiany będzie wynikał ze średniej ważonej jednostek z rabatem liczonym po kursie średnim i jednostek z kursem podstawowym.

  21. Jeżeli do danej transakcji zostały wykorzystane Punkty Promocyjne, a transakcje została anulowana Punkty nie są zwracane.

  22. Działania niedozwolone:
  a) generowane sztuczne kliknięcia/przekierowania Linku Poleceń działania ręczne oraz poprzez specjalnie przygotowane bądź zmienione skrypty, roboty internetowe, przeładowania strony, itp.,
  b) wszelkie zmiany dokonywane w Kodzie Polecenia lub Linku Polecenia,
  c) umieszczanie Linku Poleceń na elemencie strony lub na oddzielnej stronie, uruchamianej jednocześnie ze stroną właściwą, a niebędące jej integralną jej częścią,
  d) takie umieszczanie Linku Poleceń, które wymusza w jakikolwiek sposób od Użytkownika jego klikniecie,
  e) wysyłkę niezamówionych wiadomości, informacji na grupach dyskusyjnych, forach, komunikatorach, mediach społecznościowych, innych dowolnych mediach. Link Poleceń może być zamieszczony i wysyłany tylko i wyłącznie w sposób spełniający i zgodnych do obowiązujących przepisów w tym względzie, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204),
  f) oferowanie jakichkolwiek korzyści materialnych lub niematerialnych w zamiana za rejestrację w kantorze z wykorzystaniem Kodu/Linku Poleceń,
  g) powoływanie się Polecającego na związki z Cashhome sp. z o.o. i/lub Liderwalut.pl mające charakter współpracy inny niż wynikający z zasad Programu Poleceń określonych w niniejszym Regulaminie,
  h) wykorzystywania wszelkiego rodzaju usług firm trzecich oferujących wszelkie programy reklamowe, w tym programy reklamy kontekstowej np. Adwords, Adkontekst i inne,
  i) wielokrotne rejestracje w kantorze tych samych Użytkowników lub Użytkowników pozostających we wspólnocie majątkowej i/lub małżeństwie,
  j) rejestracje w kantorze Użytkowników, którzy dodają do systemu rachunki bankowe wykorzystywane do transakcji, a nie są ich właścicielami.

  23. W przypadku stwierdzenia działań niedozwolonych Punkty Promocyjne przyznane w ramach Programu zostaną anulowane.

  24. Liderwalut.pl zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie i zasadach Programu. O każdej zmianie Uczestnicy zostaną poinformowani w przesłanej wiadomości email.


Archiwum

 1. Regulamin Programu Poleceń (Obowiązywał do 20.01.2016r.) - Pobierz