Regulamin Punktów Promocyjnych

  1. Niniejszy Regulamin zwany w dalszej części Regulaminem określa zasady działania Punktów Promocyjnych w kantorze Liderwalut.pl.

  2. Punkty Promocyjne zwane dalej Punktami, umożliwiają Użytkownikom kantoru Liderwalut.pl kupno lub sprzedaż po kursie średnim kantoru.

  3. Użytkownik otrzymuje Punkty w ramach programów promocyjnych kantoru Liderwalut.pl.

  4. Punkty są przeliczane na ilość jednostek waluty, którą Użytkownik będzie mógł kupić lub sprzedać po kursie średnim kantoru zgodnie z Tabelą 1 Regulaminu.

  Tabela 1.

  Kod waluty Mnożnik Ilość Punktów Ilość jednostek Waluty
  EUR x1 1 1
  CHF x1 1 1
  USD x1 1 1
  GBP x1 1 1
  NOK x10 1 10
  SEK x10 1 10
  DKK x10 1 10
  CAD x1 1 1
  AUD x1 1 1
  RUB x100 1 100
  JPY x100 1 100
  CNY x10 1 10
  CZK x10 1 10
  TRY x1 1 1
  HUF x100 1 100


  5. Punkty są ważne przez okres 90 dni od momentu ich przyznania.

  6. Przyznane Punkty są widoczne w Panelu Klienta w zakładce Punkty Promocyjne.

  7. Punkty sumują się i mogą być wykorzystane do transakcji częściowo lub w całości.

  8. Posiadane przez Użytkownika Punkty Promocyjne przydzielane są automatycznie przez system kantoru do transakcji kupna lub sprzedaży waluty.

  9. Punkty nie są wykorzystywane w transakcjach wymiany waluty (wymiany waluty obcej na inną walutę obcą).

  10. Punkty nie są wykorzystywane w transakcjach zasilenia karty walutowej.

  11. Korzystanie z Punktów następuje zgodnie z zasadą FIFO, co oznacza, że w pierwszej kolejności wykorzystywane są Punkty przyznane najwcześniej.

  12. Do jednej transakcji mogą zostać wykorzystane wszystkie posiadane Punkty Promocyjne, jakie posiada Użytkownik.

  13. Punkty Promocyjne niewykorzystane w jednej Transakcji zostaną przydzielone przy następnej, jeżeli nie upłynie ich termin ważności.

  14. Jeżeli ilość posiadanych przez Użytkownika Punktów jest mniejsza niż ilość wymienianych jednostek waluty w danej transakcji, zostaną przydzielone wszystkie posiadane Punkty a kurs dla całej kwoty wymiany będzie wynikał ze średniej ważonej ilości jednostek liczonych po kursie średnim za wykorzystanie Punktów i ilości jednostek z kursem podstawowym.

  15. Jeżeli do danej transakcji zostały wykorzystane Punkty Promocyjne, a transakcja została anulowana Punkty nie są zwracane.

  16. Liderwalut.pl zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.